Välkommen

Välkommen till Konsulskårens hemsida!

Konsulskåren i Finland består av honorärkonsulerna som verkar i Finland och här representerar utländska stater.

Honorärkonsulssystemet regleras i detalj i hela världen av den så kallade Wien konventionen från 1963. I detta av alla FN medlemsstater godkända avtal definieras i detalj såväl i samband med ambassader verksamma konsulstjänstemäns som även honorärkonsulers plikter, uppgifter och rättigheter.

Den första konsuln på finlänskt område utnämdes år 1779. Helsingfors konsulskår inledde sin verksamhet år 1925. Även före detta år fanns det en del verksamma konsuler i Helsingfors och i Finland.

Vem är honorärkonsul och vad gör konsul?

Honorärkonsulerna skall vara välrenommerade medborgare, som förbinder sig att noggrant och sakligt sköta konsulns uppgifter.Honorärkonsulns uppgifter sköts som en bisyssla. Som ett krav är vanligtvis en bred arbetserfarenhet och i allmänhet en akademisk slutexamen.

Det finns tre klasser av honorärkonsuler – generalkonsuler, vars arbetsfält är hela Finland, konsuler som verkar antingen på ett överenskommet område eller i hela landet samt vicekonsuler som i allmänhet biträder generalkonsuln eller konsuln.

Honorärkonsulernas uppgift är att skydda sitt lands intressen och vid behov rådgöra och assistera landets medborgare i det land eller region där de verkar. Även andra praktiska uppgifter hör till verksamhetsbeskrivningen, men enligt Wien konventionen verkar honorärkonsulerna utan lön och utan arvoden. (Ifall ett arvode uppbärs för ett bestämt uppdrag t.ex. för ett visum, så konteras dessa oftast till det sändande landet).

I fall där det sändande landet har en egen diplomatisk beskickning i Finland, verkar honorärkonsulerna som ambassadörens lokala rådgivare och sköter en mängd kontaktuppgifter.

Totalt verkar i Finland cirka 200 honorärkonsuler; av dessa är 16 generalkonsuler, 179 konsuler och 9 vicekonsuler. 

Hur honorärkonsulerna utnämns?

Honorärkonsulerna utnämns av det sändande landets statsöverhuvud eller utrikesministerium och utnämningen godkänns av det mottagande landet, i detta fall Finlands utrikesministerium.

En konsul kan inte inleda sin verksamhet eller använda konsuls titel förrän han eller hon har beviljats och erhållit ett av såväl det sändande landet som av det mottagande landet undertecknat befullmäktigande brev, en så kallad eksekvatur. Vilka länder har honorärkonsuler i Finland, läs mera här.

Konsulskårens organisation

Som ledare av konsulskåren verkar den ordförande av föreningen Consular Corps i Finland rf, med tjänstenamn ”Konsulskårens Äldste” (allmänt kallad på främmande språk Doyen eller Dean). Konsulskårens Äldste handhar kontakterna mellan konsulskåren och utrikesministeriet samt den till Finland ackrediterade diplomatkåren. Han eller hon representerar även konsulskåren i kontakter med övriga myndigheter.

Konsulskårens Äldste är ordförande av föreningen Consular Corps in Finland och tillsammans med föreningens styrelse svarar för kårens verksamhet.  Klicka här till styrelsemedlemmars kontakt uppgifter.

Föreningen Consular Corps in Finland ry:s stadgar (på finska).